fbpx

Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies na fanpage SemTop (dalej:Fanpage).

Administratorem fanpage’a jest SemTop z siedzibą w ul. Kosów 3, 40-541 Katowice opisany dalej jako Administrator fanpage’a. Z Administratorem fanpage’a można się skontaktować pisząc na powyższy adres. W przypadku przetwarzania danych osobowych związanych z przedstawieniem oferty SemTop z administratorem można skontaktować się pisząc na adres: kontakt@semtop.pl

Administrator fanpage’a jest jednocześnie administratorem danych osobowych, o ile inaczej nie wskazano w Polityce prywatności.

1. Dane osobowe i prywatność

W poniższej tabeli znajdziesz informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w związku z Fanpage’em.

Podanie przez Ciebie danych jest dobrowolne, zaś skutki braku podania danych są szczegółowo wskazane w tabeli.

l.p. DZIAŁANIE UŻYTKOWNIKA CEL PRZETWARZANIA PODSTAWA PRZETWARZANIA JAK DŁUGO BĘDĘ PRZETWARZAĆ TWOJE DANE SKUTEK NIEPODANIA DANYCH
 

1.

działania w celu zapisania się na newsletter wysyłanie informacji związanych działalnością Administratora fanpage i ofert handlowych umowa o świadczenie usługi newsletter lub działania podejmowane na Twoje żądanie, zmierzające do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) do momentu wypisania się z newslettera brak możliwości otrzymywania newslettera
2.

 

zgłoszenie lub zapytanie obsługa Twoich zapytań lub zgłoszeń prawnie uzasadniony interes Administratora fanpage, polegający na przetwarzaniu Twoich danych w celu prowadzenia z Tobą komunikacji (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – jeżeli Twoje zapytanie lub zgłoszenie nie ma związku z ofertą handlową lub umową przez okres przedawnienia potencjalnych roszczeń, chyba, że wcześniej złożysz sprzeciw wobec przetwarzania brak możliwości udzielenia odpowiedzi na zapytanie lub zgłoszenie
 

3.

zapytanie o ofertę handlową SemTop (klauzula informacyjna w cz. VIII) Przedstawienie oferty handlowej – administratorem danych osobowych jest SemTop Twoja zgoda wyrażona przez podanie danych kontaktowych do złożenia oferty (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) do momentu wycofania zgody albo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania

– w zależności, które ze zdarzeń wystąpi wcześniej

brak możliwości udzielenia odpowiedzi na zapytanie lub zgłoszenie
 

4.

dodanie komentarza publikacja Twojego komentarza Twoja zgoda wyrażona poprzez dodanie komentarza (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) do momentu wycofania zgody brak możliwości dodania komentarza
 

 

5.

wejście na stronę Fanpage z ustawieniami przeglądarki zezwalającymi na marketing bezpośredni marketing bezpośredni, polegający na wyświetlaniu spersonalizowanych reklam (więcej w sekcji „Profilowanie” i „Ciasteczka”) prawnie uzasadniony interes Administratora fanpage, polegający na przetwarzaniu Twoich danych w celu marketingu bezpośredniego usług Votum Odszkodowania (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) do czasu wypełnienia celów marketingowych Administratora fanpage, chyba że wcześniej usuniesz ciasteczka zapisane na Twoim urządzeniu lub złożysz sprzeciw wobec przetwarzania brak możliwości otrzymywania sugestii usług
 

6.

wejście na stronę Fanpage z ustawieniami przeglądarki zezwalającymi na prowadzenie działań analitycznych analiza sposobu korzystania i poruszania się po stronie internetowej Fanpage, celem dostosowania strony do potrzeb i zachowania Użytkowników (więcej w sekcji „Ciasteczka”) prawnie uzasadniony interes Administratora fanpage, polegający na przetwarzaniu danych w celach analitycznych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) do czasu wypełnienia celów analitycznych Administratora fanpage, chyba że wcześniej samodzielnie usuniesz ciasteczka zapisane na Twoim urządzeniu lub złożysz sprzeciw wobec przetwarzania nieuwzględnienie Twoich preferencji dotyczących korzystania z Fanpage w pracach nad jego przystępnością i intuicyjnością
 

7.

Jedno z opisanych wyżej lub inne działanie użytkownika albo Administratora fanpage mogące powodować powstanie roszczeń cywilnoprawnych związanych z Fanpage lub oferowanymi usługami Zabezpieczenie danych na wypadek potrzeby ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń prawnie uzasadniony interes Administratora fanpage polegający na ustaleniu, dochodzeniu, obronie roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) 10 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym wystąpiło działanie brak możliwości ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń

 

Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie udzielonej przez Ciebie zgody, możesz cofnąć swoją zgodę na przetwarzanie w każdym czasie, bez podania przyczyny i bez wpływu na ważność czynności dokonanych na podstawie udzielonej zgody.

I. Odbiorcami danych osobowych będą podmioty przetwarzające dane na podstawie zawartych z administratorem danych umów powierzenia przetwarzania danych, w celu realizacji usług wspomagających działalność Administratora fanpage, jak hosting, usługi IT, obsługa Fanpage’a, obsługa strony internetowej, obsługa marketingowa  i PR.

2. Jako osoba, której dane dotyczą masz prawo do:

(1) dostępu do swoich danych osobowych, w tym potwierdzenia ich przetwarzania, otrzymania kopii danych oraz informacji o przetwarzaniu danych (art. 15 RODO),

(2) sprostowania nieprawidłowych danych osobowych  lub uzupełnienia niekompletnych danych (art. 16 RODO),

(3) usunięcia danych, jeżeli administrator nie ma już podstawy prawnej do ich przetwarzania lub dane nie są już niezbędne dla celów przetwarzania (art. 17 RODO),

(4) ograniczenia przetwarzania danych w przypadku zgłoszenia, że (a) dane są nieprawidłowe – do czasu ich sprawdzenia (b) przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą sprzeciwia się ich usunięciu (c) dane nie są potrzebne administratorowi, ale osobie, której dane dotyczą do ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń (art. 18 RODO),

(5)  przenoszenia danych, w tym otrzymania ich w formacie nadającym się do odczytu maszynowego lub żądania ich przesłania innemu administratorowi (art. 20 RODO),

(6) wniesienia sprzeciwu na przetwarzanie w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora, w szczególności marketingu bezpośredniego (art. 21 RODO).

Aby skorzystać ze swoich praw skontaktuj się z administratorem danych i wskaż, jakie uprawnienie i w jakim zakresie chcesz realizować.

 1. Jeśli uważasz, że Twoje prawa zostały naruszone, masz prawo złożyć skargę do organu nadzoru, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 2. Pliki cookies

Fanpage, korzysta z tzw. plików cookies (ciasteczek). Pliki te są zapisywane w pamięci Twojego urządzenia (komputera, telefonu, itd.) i umożliwiają Ci, m.in., korzystanie ze wszystkich dostępnych funkcji fanpage.

Korzystając z odpowiednich opcji Twojej przeglądarki, w każdej chwili możesz usunąć pliki cookies albo zablokować ich wykorzystywanie w przyszłości.

Fanpage wykorzystuje cookies w celu zapamiętania informacji o Twojej sesji, w celach statystycznych, marketingowych albo udostępniania funkcji dla użytkowników.

Aby dowiedzieć się, jak zarządzać plikami cookies, w tym jak wyłączyć ich obsługę w Twojej przeglądarce, możesz skorzystać z pliku pomocy Twojej przeglądarki. Z informacjami na ten temat możesz zapoznać się wciskając klawisz F1 w przeglądarce.

Każdy użytkownik ma możliwość wyłączenia plików Cookies dokonując odpowiedniej konfiguracji przeglądarki. Jeśli nie wyłączysz wykorzystywania plików cookies w ustawieniach przeglądarki, oznacza to, że wyrażasz zgodę na ich wykorzystanie.

II. Profilowanie

W ramach Fanpage’a jego administrator dokonuje profilowania – w odniesieniu do Ciebie będzie to miało miejsce, jeśli ustawienia Twojej przeglądarki zezwalają na takie działania. Profilowanie to polega na automatycznej ocenie, jakimi usługami możesz być zainteresowany/a, wykorzystując do tego informacje o wyświetlanych przez Ciebie treściach. Dzięki temu, reklamy usług wyświetlane w ramach usług internetowych, z których korzystasz, będą bardziej dostosowane do Ciebie i Twoich potrzeb.

Opisane profilowanie nie skutkuje podejmowaniem decyzji wywołujących wobec Ciebie skutki prawne lub wpływających na Ciebie w podobnie istotny sposób.

III. Informacja o przetwarzaniu danych przez SemTop.

 1. Administratorem Twoich danych osobowych przetwarzanych na potrzeby złożenia oferty handlowej jest SemTop z siedzibą w Katowicach, ul. Kosów 3, 40-541 Katowice, wpisana do rejestru przedsiębiorców NIP pod numerem nr 954 261 66 47. Z administratorem danych można skontaktować się pod ww. adresem korespondencyjnym, pod adresem e-mail kontakt@semtop.pl
 2. Uzyskanie informacji o procesach przetwarzania danych osobowych możliwe jest poprzez kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w formie elektronicznej: e-mail kontakt@semtop.pl lub pisemnej:  SemTop, ul. Kosów 3, 40-541 Katowice.
 3. Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celach marketingowych. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zgoda (art. 6 ust.1 lit. a RODO) wyrażona poprzez działania potwierdzające. Podanie numeru telefonu oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie telefonicznego urządzenia końcowego do marketingu bezpośredniego. Podanie adresu mailowego oznacza wyrażenie zgody na przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną.
 4. SemTop będzie przetwarzać Twoje dane osobowe gromadzone w celu zapytania o ofertę handlową do czasu cofnięcia wyrażonej zgody lub złożenia sprzeciwu.
 5. Dane osobowe będą udostępniane.
 6. Podmiotom współpracującym z administratorem w związku z realizacją umowy, w tym podmiotowi zajmującemu się profesjonalną obsługą prawną.
 7. Podmiotom zewnętrznym zapewniającym wsparcie z zakresu IT.
 8. Podmiotom uprawnionym do ich uzyskania, jeśli przepisy prawa tego wymagają.

3. Prawa, jakie Tobie przysługują w związku z przetwarzaniem danych osobowych:

dostęp do swoich danych w   tym   potwierdzenia   ich   przetwarzania,   otrzymania   kopii   danych   i  informacji  o  ich  przetwarzaniu  (art.  15  RODO),  (2)  sprostowania  nieprawidłowych   danych   lub   uzupełnienia   niekompletnych   danych   (art.  16  RODO),  (3)  usunięcia  danych,  jeżeli  Administrator  nie  ma  już  podstawy prawnej do ich przetwarzania lub dane nie są już niezbędne dla celów przetwarzania (art. 17 RODO), (4) ograniczenia przetwarzania danych   w   przypadku   zgłoszenia,   że:   (a)   dane   są   nieprawidłowe   –   do   czasu   ich   sprawdzenia   (b)   przetwarzanie   jest   niezgodne z   prawem,   a      wnioskodawca   sprzeciwia   się   ich   usunięciu   (c)   Administrator  nie  potrzebuje  już  danych,  a  wnioskodawca  potrzebuje ich      do      ustalenia,      dochodzenia      i      obrony      roszczeń      (art.      18    RODO),    (5)        przenoszenia    danych,    w    tym    otrzymania    ich      w      ustrukturyzowanym      formacie      nadającym      się      do      odczytu     maszynowego     lub     żądania     ich     przesłania     innemu     Administratorowi     (art.     20     RODO),     (6)     wniesienia     sprzeciwu na  przetwarzanie  w  celach  wynikających  z  prawnie  uzasadnionych  interesów Administratora, w szczególności marketingu bezpośredniego i wobec dokonanego w tych celach profilowania (art. 21 RODO), (7) cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w sytuacji gdy stanowi ona podstawę przetwarzania danych, co nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem (art. 7 ust. 3 RODO).

 1. Osoba, której dane dotyczą ma prawo wnieść skargę do organu nadzoru – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, jeśli uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Państwa narusza przepisy RODO. Więcej informacji dotyczących tego uprawnienia dostępne pod adresem: https://uodo.gov.pl/pl/p/skargi
 2. Dane osobowe będą podlegały profilowaniu, które ma na celu dopasowanie i zaproponowanie usług oferowanych przez SemTop. Każdorazowo przed podjęciem decyzji w tym przedmiocie dane osobowe będą weryfikowane przez pracownika SemTop.
 3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konieczne, aby zrealizować cele przetwarzania wskazany w części 3 powyżej.
 4. Polityka prywatności może być uzupełniania lub uaktualniania zgodnie z bieżącymi potrzebami Administratora fanpage w celu zapewniania aktualnej i rzetelnej informacji w zakresie przetwarzania danych osobowych. Administrator fanpage poinformuje o zmianie polityki prywatności.
 5. Polityka prywatności obowiązuje od 26.03.2020.

 

W odniesieniu do przekazywania danych osobowych przez Facebook zapoznaj się  z polityką prywatności (Polityka prywatności Facebooka).

 

Formularz kontaktowy